Powstanie działu Zarządzanie nieruchomościami w firmie ANWIP jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie profesjonalnego zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami.


Nasza praca polega na ciągłym monitorowaniu i analizowaniu zmieniającego się rynku w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania nieruchomości. Wiedza, ciągłe doskonalenie zawodowe, profesjonalne przygotowanie oraz nabyta praktyka dają nam gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z pożytkiem dla całej nieruchomości.


Stale nadzorujemy wykonywanie umów, monitorujemy koszty, analizujemy je i w porozumieniu z właścicielami dążymy do ich optymalizacji. Stosując się do zasad Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowych zapewniamy szybką i kompleksową obsługę.

 

Dobra i szybka komunikacja z właścicielami i użytkownikami nieruchomości to atuty, które wyróżniają nas na tle konkurencji. Jesteśmy pewni, że uda nam się znaleźć rozwiązania wielu problemów i sprostać Państwa wszelkim oczekiwaniom. Posiadamy uprawnienia do zarządzania i administrowania nieruchomościami potwierdzone państwową licencją zawodową oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej związanym bezpośrednio ze świadczeniem usług w szeroko rozumianym zakresie zarządzania i administracji nieruchomościami. Obsługujemy wszelkie nieruchomości o dowolnej powierzchni użytkowej. Dajemy gwarancję na wykonanie profesjonalnej i fachowej usługi.


Nasze usługi wykonujemy na terenie województwa łódzkiego a w szczególności Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa.


Świadczymy zarządzanie i administrowanie:

  • wspólnotami mieszkaniowymi,

  • kamienicami czynszowymi,

  • obiektami deweloperów,

  • budynkami biurowymi,

  • obiektami magazynowymi,

  • obiektami produkcyjnymi,

oraz

  • zarządzanie najmem,

  • zarządzanie sądowe.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe czynności jakie wykonujemy


Czynności prawno-administracyjne:

prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokalu,

opracowywanie analiz ekonomicznych i biznes planów dla potrzeb właścicieli nieruchomości oraz rocznych planów zarządzania nieruchomością,

podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie dodatkowych przychodów tj. pożytków z tytułu np. wynajmu lub dzierżawy powierzchni na cele handlowo-usługowe, biurowe, reklamowe i inne,

obsługiwanie w zakresie dostawy zarządzanym obiektom wszelkich mediów (tj.: energii grzewczej, elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gazu) oraz ich rozliczenie,

przygotowywanie projektów planów gospodarczych,

przygotowywanie planów remontowych,

pośredniczenie w zawieraniu i rozwiązywaniu umów,

wyszukiwanie i pośredniczenie w zawieraniu umów na utrzymanie nieruchomości w należytym porządku i czystości w obrębie posesji oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,

pośredniczenie w zawieraniu umowy ubezpieczenia budynku, ubezpieczanie nieruchomości od ognia i innych żywiołów, kradzieży, zniszczenia oraz odpowiedzialności cywilnej,

wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie cen i warunków umów,

windykowanie należnych opłat


Czynności dotyczące stanu technicznego nieruchomości:

kontrolowanie stanu technicznego budynku,

utrzymywanie części wspólnych oraz elementów wyposażenia budynków w stałej sprawności technicznej w tym: dźwigów, domofonów, instalacji RTV itp.,

realizowanie konserwacji i natychmiastowych napraw drobnych uszkodzeń dotyczących nieruchomości wspólnej,

zlecanie usuwania wszelkiego rodzaju awarii,

wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,

przygotowywanie umów z wykonawcami prac zleconych w tym z osobami sprzątającymi,

sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za usuwanie awarii, konserwację i bieżące naprawy,

realizowanie przeglądów technicznych (rocznych i wieloletnich) obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego tj. przeglądy instalacji gazowej,

wentylacyjnej i elektrycznej,

prowadzenie remontów kapitalnych, w drodze przetargowego wyboru wykonawcy przy udziale zainteresowanych właścicieli,

uczestniczenie w odbiorze robót budowlanych,

zlecanie pracy firmom prowadzącym usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, w tym usługi dezynfekcyjne, dezynsekcję i deratyzację oraz pielęgnacją zieleni,

prowadzenie doradztwa technicznego,

prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego


Czynności księgowo-finansowe:

prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną w oparciu o dokumenty źródłowe,

prowadzenie obsługi bankowo – księgowej,

prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki, śmieci itp.),

ewidencjonowanie zaliczek czynszowych oraz ich rozliczanie,

umożliwianie wglądu do pełnej dokumentacji finansowo-księgowej danej nieruchomości każdemu zainteresowanemu właścicielowi,

sporządzanie i przekładanie właścicielom czytelnego rocznego sprawozdania finansowego,

inne czynności przewidziane Ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.

 

Obsługa najmu długoterminowego:

 pozyskiwanie najemcy polegające na przygotowaniu ofert, umieszczaniu ofert na portalach internetowych, prezentacji mieszkania, przedstawianiu właścicielowi kandydatów na najemców, prowadzenie negocjacji,

• zawieranie umowy najmu w imieniu właściciela, przekazywanie lokalu najemcy, sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego,

• obsługa przepływów finansowych pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową, dostawcami usług oraz urzędem skarbowym,

• dbanie o terminowe opłacanie wszystkich należnych opłat,

• końcowe rozliczanie mediów, które odbywa się na podstawie ryczałtów, stanów liczników i aktualnych stawek od dostawców i odbiorców mediów,

• bieżąca obsługa techniczna mieszkania w zakresie organizowania przeglądów,

• organizowanie prac remontowych i malowania po zakończeniu okresu najmu.

 

Zarządzanie sądowe:

• sprawowanie zarządu z polecenia sądu przewidziane w sytuacji, w której niezbędna jest ingerencja organów publicznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,

• przymusowe zastąpienie właściciela przez zarządcę sądowego, bez utraty prawa do własności majątku.

 

Jeśli posiadasz nieruchomość i szukasz profesjonalnego administratora lub zarządcy nieruchomości zadzwoń tel. 570 570 370