Dział Rachunkowość w firmie ANWIP powstał aby zapewnić na najwyższym poziomie fachową obsługę w zakresie kadr, płac i księgowości oraz profesjonalnego doradztwa w zakresie przygotowania rzetelnych informacji, sprawozdań i zestawień dla właścicieli obsługiwanych firm.


Prowadzenie własnej firmy nie jest rzeczą prostą. Stale zmieniające się przepisy podatkowe i gospodarcze wymagają ciągłego aktualizowania własnej wiedzy, dlatego swoją ofertę kierujemy do firm, które chcą skoncentrować swoją uwagę wyłącznie na przedmiocie swojej działalności pozostawiając sprawy rozliczeń z US i ZUS specjalistom.


Jesteśmy aby usprawniać działanie firm naszych Klientów oraz podnosić ich bezpieczeństwo i wydajność. Nasze doświadczenie oraz wartości takie jak odpowiedzialność, terminowość i solidność oraz dobra komunikacja sprawiają, że jesteśmy najlepszym wyborem dla Państwa przedsiębiorstwa. Posiadamy wyróżniającą nas na tle konkurencji wiedzę potwierdzoną Certyfikatem Ministerstwa Finansów uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto na licznych szkoleniach stale doskonalimy się w zakresie rachunkowości i podatków. Powierzone nam zadania realizujemy sumiennie i rzetelnie a każdy dokument dokładnie weryfikujemy celem zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego i usług na najwyższym poziomie jakości. Jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów na każdym etapie rozwoju ich firmy. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta.


Specjalizujemy się w obsłudze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Świadczymy usługi księgowe, rachunkowe i podatkowe dla firm o każdym profilu działalności. Prowadzimy pełne księgi rachunkowe i podatkowe książki przychodów i rozchodów. Obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe. Doradzamy w zakresie założenia, prowadzenia lub likwidacji czy przekształcenia działalności gospodarczej, sporządzamy wnioski unijne, kredytowe i biznes plany.Poniżej przedstawiamy przykładowe czynności jakie wykonujemy


Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych w księdze głównej,

weryfikacja polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,

weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych,

przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,

rozliczanie kosztów,

ewidencja i rozliczanie nakładów inwestycyjnych,

ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego,

ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych,

obliczanie i ewidencjonowanie różnic kursowych,

wypełnianie, rozliczanie i ewidencja delegacji krajowych i/lub zagranicznych,

prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,

analiza rachunków bankowych pod względem przychodów i ponoszonych kosztów (odsetki, prowizje, wpłaty, wypłaty, zaliczki, inne),

kontrola należności i zobowiązań, monitoring i przygotowanie płatności,

kontrola ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych,

prowadzenie rejestrów VAT (nabycia i dostawy) lub ewidencji,

sprawdzanie terminowości ujawniania obowiązków podatkowych (np. zaliczki, roboty budowlane, media, WDT, WNT, eksport, import),

sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych,

sporządzanie sprawozdań finansowych (także uproszczonych) i innych,

sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych,

weryfikacja księgowa okresów historycznych i ewentualne usuwanie zastanych nieprawidłowości,

rozliczanie roczne działalności.


Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,

przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych,

prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

ewidencja i rozliczanie nakładów inwestycyjnych,

ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego,

ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych,

prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,

analiza rachunków bankowych pod względem przychodów i ponoszonych kosztów (odsetki, prowizje, zaliczki),

kontrola należności i zobowiązań, monitoring i przygotowanie płatności,

kontrola ewidencji sprzedaży dokonywanej za pomocą kas fiskalnych,

prowadzenie rejestrów VAT (nabycia i dostawy) lub ewidencji obrotów na potrzeby podatku VAT (dla osób podmiotowo zwolnionych z VAT),

sprawdzanie terminowości ujawniania obowiązków podatkowych (np. zaliczki, roboty budowlane, media, WDT, WNT, eksport, import),

sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych,

weryfikacja księgowa okresów historycznych i ewentualne usuwanie zastanych nieprawidłowości,

rozliczanie roczne działalności.


Prowadzenie ewidencji przychodów:

miesięczne naliczanie podatku,

bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),

rozliczanie roczne działalności.


Obsługa kadrowa:

opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.),

sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

prowadzenie akt osobowych pracowników,

prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia itp.),

sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,

obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),

prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,

obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.


Obsługa płacowa:

sporządzanie list płac z umów o pracę i cywilnoprawnych,

prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami składek ZUS,

prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych,

sporządzanie deklaracji PIT, ZUS i PFRON,

przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych,

naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.),

naliczanie świadczeń wynikających z ZFŚS,

obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych.


Usługi pozostałe

zakładanie, rejestracja oraz likwidacja działalności gospodarczej,

doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału,

propozycja optymalnej formy finansowania,

przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją dodatkową,

profesjonalne przygotowanie biznes planu,

inne analizy ekonomiczne,

sporządzanie/opiniowanie umów z kontrahentami.


Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami zadzwoń: tel. 570 880 570